ITECH thi công hệ thống mạng cho toàn bộ Resort TTC Bầu Trúc tại Ninh Thuận