ITECH SYSTEM INTEGRATION

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG

Dịch vụ triển khai tổng thể hệ thống mạng.
Triển khai mới hệ thống mạng tổng thể hoặc tích hợp hệ thống mới vào hệ thống đang hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.
- Khảo sát hệ thống hiện tại .
- Khảo sát mặt bằng thi công, nguồn điện, hệ thống làm mát,...
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống hiện tại .
- Lập tài liêu về hệ thống hiện tại  bao gồm mô hình luận lý, vật lý, dịch vụ, ứng dụng,...
- Lên thiết kế chi tiết (Detail Design) về vật lý và luận lý, mô hình định tuyến mới, dựa vào tài liệu tư vấn thiết kế.
- Thực hiện bảng phân hoạch dải địa chỉ IP chi tiết.
- Thực hiện bảng đấu nối chi tiết các thiết bị và mô hình lắp đặt thiết bị.
- Lên phương án đánh nhãn thiết bị thích hợp.
- Lập kế hoạch triển khai cụ thể.
- Lên phương án tích hợp hệ thống mới vào hệ thống hiện tại  theo tài liệu tư vấn thiết kế.
- Lên các phương án phục hồi lại hiện trạng hệ thống khi có sự cố.
- Chỉ thực hiện nâng cấp HDH, Firmware, Software, Hardware,...đối với hệ thống mới và hệ thống cũ liên quan đến việc nâng cấp .
- Chỉ thực hiện phục hồi dữ liệu cho hệ thống liên quan đến việc nâng cấp.
- Đưa ra các tính huống kiểm tra hoạt động của hệ thống (User Acceptance Testing) so với các tính năng yêu cầu trong tài liệu tư vấn thiết kế sau khi triển khai.

 

Dịch vụ triển khai nâng cấp hệ thống mạng.
Cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống cũ lên hệ thống mới.
- Khảo sát hệ thống hiện tại.
- Khảo sát mặt bằng thi công, nguồn điện, hệ thống làm mát,...
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống hiện tại.
- Lập tài liêu về hệ thống hiện tại bao gồm mô hình luận lý, vật lý, dịch vụ, ứng dụng,...
- Lên thiết kế chi tiết (Detail Design) về vật lý và luận lý, mô hình định tuyến mới dựa vào tài liệu tư vấn thiết kế.
- Lập kế hoạch triển khai cụ thể.
- Lên phương án tích hợp hệ thống mới vào hệ thống hiện tại theo tài liệu tư vấn thiết kế.
- Lên các phương án phục hồi lại hiện trạng hệ thống khi có sự cố.
- Chỉ thực hiện nâng cấp HDH, Firmware, Software, Hardware,...đối với hệ thống mới và hệ thống cũ liên quan đến việc nâng cấp.
- Đưa ra các tính huống kiểm tra hoạt động của hệ thống (User Acceptance Testing) so với các tính năng yêu cầu trong tài liệu tư vấn thiết kế sau khi triển khai.