ITECH SYSTEM INTEGRATION

TƯ VẤN HỆ THỐNG CNTT

Tư vấn chiến lược CNTT

Thực hiện công tác đánh giá hiện trạng hệ thống CNTT, căn cứ vào chiến lược kinh doanh của KH, tình hình phát triển CNTT của thế giới để tư vấn cho KH một chiến lược đầu tư & phát triển hệ thống CNTT trong phạm vi ngắn hạn đến dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp.

Kết quả chuyển giao cho KH bao gồm báo cáo hiện trạng, phân tích chiến lược đầu tư CNTT, lộ trình đầu tư CNTT và các lợi ích sẽ đạt được cho việc đầu tư này.

 

Tư vấn tổng thể hạ tầng CNTT

- Tư vấn thiết kế hệ thống hạ tầng CNTT ở mức tổng thể (high level design).

- Tư vấn lựa chọn sản phẩm hoặc đưa ra các tiêu chí kỹ thuật (specifications) của sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của bản thiết kế tổng thể.

- Tư vấn viết hồ sơ yêu cầu thầu giải pháp bao gồm tiêu chí, bảng điểm chấm thầu.

 

Tư vấn thiết kế giải pháp CNTT

- Tư vấn thiết kế hệ thống hạ tầng CNTT ở mức có thể triển khai được (low level design).

- Tư vấn lựa chọn sản phẩm bao gồm các tiêu chí kỹ thuật (specifications) của sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của bản thiết kế.

- Tư vấn danh mục các thành phần bao gồm thiết bị phần cứng, phần mềm, bản quyền phần mềm và các dịch vụ kèm theo để thực thi phương án thiết kế.

 

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phần mềm và tiến cử nhà cung cấp

- Tư vấn lựa chọn sản phẩm CNTT phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ vào kết quả Tư vấn chiến lược CNTT trong phạm vi ngắn hạn đến dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp.. 

- Thẩm định năng lực triển khai và Tư vấn lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm phần mềm; đánh giá năng lực của nhà cung cấp sản phẩm và tiến cử đơn vị phù hợp.