ITECH SYSTEM INTEGRATION

DỊCH VỤ CNTT

IT SUPPORT - IT HELPDESK - IT OUTSOURCING

 

Dịch Vụ hỗ trợ IT tại chỗ  - Onsite Support

ITECH cho thuê nguồn nhân lực kỹ thuật đã qua đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm trong việc quản trị hệ thống IT giúp cho khách hàng (KH) quản trị hệ thống IT tại nơi lắp đặt hoặc sử dụng hệ thống. Nhân sự được chỉ định sẽ làm việc tại địa chỉ sử dụng hoặc lắp đặt hệ thống của KH, tuân theo nội quy và bản mô tả công việc của KH  trong phạm vi trách nhiệm.

Phạm vi công việc:

Hỗ trợ người sử dụng đối với các vấn đề liên quan đến việc sử dụng máy tính và các phương tiện công nghệ thông tin khác:

- Cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng văn phòng phổ biến.

- Hỗ trợ người dùng đối với các sự cố do phần cứng hoặc phần mềm liên quan đến các thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy in, scan, điện thọai bàn…

- Cài đặt, cấu hình các hệ thống ứng dụng IT khác phục vụ công việc của nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc công ty.

 

Hỗ trợ IT qua điện thọai - Remote Site

ITECH cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành, cấu hình hoặc khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống IT của khách hàng theo từng vụ việc và thời điểm cụ thể.

Khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật qua điện thọai, khách hàng được cung cấp đầu mối liên hệ hỗ trợ khi cần thiết cũng như được quyền truy cập vào hệ thống hỗ trợ kỹ thuật của ITECH  để tra cứu các thông tin kỹ thuật phục vụ công tác xử lý tình huống sự cố liên quan hệ thống IT.

Nhóm nhân sự phụ trách dịch vụ sẽ làm việc tại ITECH  cho đến khi có cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, thực hiện hỗ trợ, khắc phục sự cố qua điện thọai hoặc onsite để thực hiện.

Phạm vi công việc:

Liên quan đến người sử dụng:

- Cài đặt hệ điều hành, các ứng dụng văn phòng.

- Hỗ trợ người dùng đối với các sự cố do phần cứng hoặc phần mềm liên quan đến các thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy in, scan, điện thọai bàn…

- Cài đặt, cấu hình các hệ thống ứng dụng IT khác phục vụ công việc của nhân viên theo yêu cầu công việc của công ty.

Liên quan đến hệ thống hạ tầng IT:

- Lắp đặt, cấu hình và xử lý sự cố liên quan hệ thống hạ tầng IT như server, router, switch, firewall,...

- Kiểm tra và khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan,  các nhà  cung  cấp  dịch  vụ theo  hướng  dẫn  của  bộ  phận  có trách  nhiệm  phía khách hàng.

- Phối hợp với các nhà cung cấp để nâng cấp hay khắc phục sự cố liên quan đến đường truyền viễn thông, thiết bị IT.

 

Quản trị hệ thống IT:

- Cài đặt, cấu hình và quản lý hệ thống hạ tầng IT.

- Giám sát, báo cáo tình trạng hệ thống định kỳ và đề xuất kế họach nâng cấp, thay thế phù hợp để bảo đảm sự họat động liên tục và hiệu quả của hệ thống IT.

- Kiểm tra và khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan,  các nhà  cung  cấp  dịch  vụ theo  hướng  dẫn  của  bộ  phận  có trách  nhiệm  phía khách hàng.

- Phối hợp với các nhà cung cấp để nâng cấp hay khắc phục sự cố liên quan đến đường truyền viễn thông, thiết bị IT.

-  Quản lý vật tư, trang thiết bị IT trong phạm vi ủy quyền.

 Phạm vi công việc:

- Mỗi nhân viên IT phục vụ cho tối đa 100 người sử dụng.

- Mỗi nhân viên IT phục vụ tối đa cho 02 (hai) địa điểm lắp đặt hệ thống và hai địa điểm này cách nhau không quá 10Km đường bộ.

- Mỗi nhân viên IT quản trị tối đa hệ thống máy chủ không vượt quá 10 server vật lý.

- Nhân viên IT làm việc trong giờ làm việc và tại các địa chỉ làm việc được thỏa thuận