ITECH SYSTEM INTEGRATION

PHÒNG MÁY CHỦ - DATACENTER

 

Dịch vụ tư vấn thiết kế phòng máy chủ - DataCenter

Tư vấn và thiết kế hệ thống hạ tầng data center và server room bao gồm một phần hoặc đầy đủ các thành phần hạ tầng trong một data center theo đúng tiêu chuẩn. Sản phẩm của dịch vụ là bản thiết kế nguyên lý, thuyết minh thiết kế và BoM mẫu thiết bị mà căn cứ vào đó có thể xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho dự án xây dựng data center hoặc mời thầu triển khai data center 

 

Bảo trì Data Center/Server Room
- Là họat động bảo trì định kỳ cho hệ thống hạ tầng (facility) của DC/SR để bảo đảm hệ thống họat động an tòan và tuổi thọ cao, ngăn ngừa trước một số rủi ro có thể lường trước được. (cảnh báo hư hỏng, thay thế linh kiện/thiết bị nhanh cho KH).
- Họat động bảo trì bao gồm kiểm tra lỗi phần cứng, phần mềm, vệ sinh thiết bị, lập báo cáo hiện trạng và các đề xuất thay thế, nâng cấp,...

 

 

 

Di dời phòng máy chủ Server Room - Data Center
- Thực hiện việc di dời hệ thống hạ tầng data center và CNTT bên trong data center từ vị trí cũ sang vị trí mới sao cho bảo đảm hệ thống họat động bình thường sau khi di dời.
- Kết quả chuyển giao cho KH là một hệ thống di dời hòan chỉnh, họat động như trước khi di dời, có tài liệu hệ thống ở vị trí mới.

 

Kiểm tra, đánh giá và tối ưu hóa data center/ server room.
- Kiểm tra, đo đạc, đánh giá hiện trạng data center so với tiêu chuẩn hoặc các thực tiễn tối ưu (best practice), đưa ra báo cáo đánh giá và các điểm cần khắc phục hoặc tối ưu để đạt tiêu chuẩn hoặc cải thiện hệ thống.
- Kết quả chuyển giao cho khách hàng là báo cáo hiện trạng hệ thống, có so sánh với tiêu chuẩn hoặc thực tiễn tối ưu, các giải pháp tối ưu hoặc khắc phục, phương án thực hiện.