ITECH triển khai hệ thống CCTV cho nhà máy đường Attapeu bên LÀO