ITECH triển khai hệ thống mạng không dây cho Kho của nhà máy Lock&Lock tại : 

+ Long Hậu - Long An : 02 kho 5.000 m2 

+ Vũng Tàu : 02 kho 10.000 m2 

+ Bắc Ninh : 01 kho 5.000 m2