ITECH triển khai hệ thống mạng và hệ thống CCTV cho nhà máy Sam Sung tại Quận 9 - TP. HCM