ITECH triển khai hệ thống mạng dây cho Hạnh Phúc Hospital